Nyheter

Här skriver vi om det senaste som händer i föreningen.

2015

Kallelse till ordinarie årsstämma
2015-06-04 kl 18.00

Plats: Bastun, Olof af Acrels väg 5, Solna

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastsällande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
17. Stämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen Brf Haga 4:39 Solna
Solna 2015-05-18

Visa hela inlägget »

Med anledning av att föreningen på sistone haft problem med inbrott i källarförråden kommer låsen till källardörrarna bytas ut inom kort. Det har tidigare anordnats en nyckelutlämning för detta och vi erbjuder nu en möjlighet för er som inte hämtat ut de nya nycklarna att göra detta innan låsen byts.

För att kunna hämta ut nycklarna behöver ni ha med er legitimation.
(Om ni hyr i andrahand behöver ni även ta med kopia på andrahandskontraktet och en fullmakt)

Tid: Tisdag 21/4 kl. 18–20
Plats: Relaxrummet / bastun

Mvh 
Styrelsen Brf Haga 4:39

 

Visa hela inlägget »