Nyheter

Här skriver vi om det senaste som händer i föreningen.

2014

Kallellse till föreningens årsstämma. 

Tisdagen den 3/6-2014, kl.18.00, håller bostadsrättsföreningen sin årsstämma.

Plats: Bastun, Olof af acrels väg 5.

Se anslagen dagordning nedan eller i entrén

 

Kontakta styrelsen i god tid om ni har ett ärende som behöver tas upp. 

                                                                                                                                                           
Brf Haga 4:39

Kallelse till ordinarie årsstämma 2014-06-03 kl 18.00 Plats: Bastun, Olof af Acrells väg 5, Solna

Dagordning ___________________________________________________________________________

Stämmans öppnande
Godkännande av dagordning
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Fastsällande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorns berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
Verksamhetsår.
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och revisorssuppleanter
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende. Enligt §33.
Stämmans avslutande

Välkomna

Solna 2014-05-13
Styrelsen Brf Haga 4:39 Solna 

Visa hela inlägget »